Videovalve

Järve Kaubanduskeskus OÜ territooriumil on videovalve. Videovalvega kaetud alad on märgistatud vastavate siltidega. Videovalve teostamise käigus kogutud isikuandmete vastutav töötleja on:

Järve Kaubanduskeskus OÜ

Registrikood  12168437

Aadress: Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn

E-post: info@jarvekeskus.ee

Tel: 614 0211

Videovalvega salvestatakse Teie ja/või Teie sõiduki kujutis, Teie muud isikuandmed ja tegevus, mis on nähtavad videovalvega alas.

Videovalvega kogutud isikuandmete töötlemine on vajalik, kuna Järve Kaubanduskeskus OÜ-l on õigustatud huvi kaitsta ettevõtte omandit ja vara ning tagada ettevõtte klientide ja töötajate eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise,  kaitse. Eelnimetatud isikuandmeid töödeldakse selleks, et ennetada ning märgata süütegusid ning uurida ja lahendada potentsiaalseid või juba toime pandud süütegusid ning tagamaks ettevõtte vara, töötajate ja klientide turvalisus Järve Keskuses ja territooriumil. Samuti võime töödelda Teie isikuandmeid meie kaupluste, territooriumi ja parkla seisukorra jälgimiseks parima teeninduse tagamiseks ning kindlustusjuhtumite uurimiseks ja lahendamiseks.

Järve Kaubanduskeskus OÜ on õigus edastada videovalve teostamise käigus kogutud isikuandmeid videovalve korraldamisega tegelevatele teenusepakkujatele, teistele samasse gruppi kuuluvatele ettevõtetele, kindlustusjuhtumite korral kindlusettevõttele ning tuvastatud või potentsiaalsete õigusrikkumise korral õiguskaitseorganitele ja muudele pädevatele järelvalveorganitele.

Videovalve käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni 1 kuu.

Videovalvega kogutakse isikuandmeid automaatselt. Meie eesmärgiks ei ole Teid tuvastada, kui see pole vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.

Teil on õigus nõuda juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele, nõuda nende parandamist või kustutamist või Teie isikuandmete töötlemise piiramist või  esitada vastuväide Teie isikuandmete töötlemisele. Videovalve olemuse tõttu ei pruugi kõigi eelnimetatud õiguste kasutamine olla alati võimalik.

Juhul kui Te leiate, et videovalve teostamisega on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda kaebusega kas Järve Kaubanduskeskus OÜ või Andmekaitse Inspektsiooni poole.