Privaatsuspoliitika

Anname Sulle teada, et seoses jõustunud EL isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) oleme uuendanud ka privaatsuspoliitikat.

Kui Sa pikka ja igavat teksti lugeda ei taha, siis tea, et:

Sinu andmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu kui füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Järve Keskus kogub ja töötleb isikuga seotud lepingu täitmiseks, ühenduse saamiseks või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Isikuandmed, mida Järve Keskus kogub, võivad sisaldada: nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbrit, postiindeksit, e-posti aadressi. Isikuandmeid võime koguda järgneval viisil:

Uudiskirjade tingimused

  1. Järve Keskuse uudiskirjaga liitumine on tasuta. Uudiskirjaga liitumiseks tuleb tellijal sisestada Veebilehe ankeedis (jarvekeskus.ee) enda e-posti aadress.
  2. Uudiskiri on tellijale ca kord nädalas, kord kuus või harvemini saadetav e-kiri, mis sisaldab Järve Keskuse ja üürnike uudiseid ning häid pakkumisi.
  3. Järve Keskus kui tellija isikuandmete vastutav töötleja võib edastada tellija e-posti aadressi turunduses tegutsevale kolmandale isikule kui tellija isikuandmete volitatud töötlejale, kes edastab tellijatele uudiskirju Järve Keskus nimel ja eest.
  4. Uudiskirjadega liitumisel annab tellija Järve Keskusele tagasivõetava nõusoleku kasutada oma elektroonilisi kontaktandmeid uudiskirjade edastamise eesmärgil.
  5. Tellitud uudiskirjast saab loobuda igal ajal uudiskirja lõpus oleval lingil „LAHKUN NIMEKIRJAST“. Uudiskirjast loobumise korral eemaldatakse e-posti aadress nimistust ja uudiskirja edasi enam ei saadeta. Palun arvesta, et e-kirjaga saadame ka pakkumisi, mis ei ole muul viisil kättesaadavad ja nimekirjast lahkudes võid need soodustused kaotada.
  6. Uudiskirjade edastamisega seotud küsimuste korral palume ühendust võtta turundus@jarvekeskus.ee.

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Käesolev Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitab kuidas OÜ Järve Kaubanduskeskus (registrikood 12168437, aadress Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn) töötleb oma Teenuste pakkumise ja osutamise käigus Isikuandmeid. Kui Te kasutate või olete kasutanud Teenuseid, Veebilehti või osalenud Järve Keskus poolt läbiviidavates kampaaniates, loosides või muul viisil edastanud oma Isikuandmeid Järve Keskusele, puudutavad käesolevad Põhimõtted otseselt Teid. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kui Te ei nõustu Järve Keskus Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning samuti teiste Keskuse pakutavate Teenuste kasutamisest.

1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted
1.1. Järve Keskus – OÜ Järve Kaubanduskeskus (registrikood 12168437, aadress Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn), kes töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;
1.2. GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);
1.3. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;
1.4. Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte; loob Veebilehel konto või kasutab Teenuseid;
1.5. Leping – Järve Keskuse ja Kasutaja vahel sõlmitav kokkuleppe, mille alusel saab Kasutaja ligipääsuõiguse Veebilehel avaldatavale sisule ja/või osaledes kampaanias. Käesolevate Põhimõtete tähenduses käsitletakse Lepinguna ka kokkuleppeid, mis sõlmitakse Järve Keskuse ja Kasutaja vahel;
1.6. Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale Järve Keskus Kontserni poolt kättesaadavaks tehtud, nt Järve Keskusele kuuluvate väljaannete tellimine, artiklite lugemine, uudiskirjade tellimine, Järve Keskusele ja/või koostööpartnerite toodete, teenuste ja soodustuste kohta teadete edastamine, tarbijamängude, kampaaniate ja/või loosimiste korraldamine;
1.7. Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;
1.8. Veebileht – jarvekeskus.ee ja kõik sellega seotud alldomeenid ning Keskuse poolt hallatavad mobiilirakendused.

2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid
2.1. Järve Keskus kogub Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:
2.1.1 Kasutaja edastab ise Järve Keskusele oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid) või saadab postituse ja/või pildi Järve Keskuse Google Business, Facebook või Instagramm kontole;
2.1.2 Järve Keskus kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, mis on kättesaadav siit);
2.1.3 Järve Keskus saab Kasutaja isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi, Facebook’i konto või Google+ konto kaudu ning teha Lepingujärgseid makseid pangalingi teenuse kaudu. Järve Keskus ei näe Kasutaja PIN 1 ega PIN 2 koode ega salvesta neid. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja Järve Keskus poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee;

3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
3.1. Järve Keskus Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
3.1.1. Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt
3.1.1.1 Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Järve Keskusle vastava päringu;
3.1.1.2 Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;
3.1.1.3 Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks ja kaupade tarnimiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.
3.1.2. Kasutaja antud nõusoleku alusel, nt
3.1.2.1 Järve Keskuse hinnangul Kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui Kasutaja on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega tema veebilehitsejasse;
3.1.2.2 Kasutajale Järve Keskuse ning partnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Partnerpakkumiste kategooriad:
Kodu, aed ja ehitus, Elektroonika- tehnika- side, Teenused ja igapäevakaubad, Restoranid ja kohvikud, Moekaubad, Lastekaubad, Hüpermarket, Spordi- ja vabaajakaubad, Sisustus ja mööbel, Ilu ja tervis ja Ehted ja kingitused;
3.1.2.3 Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil Järve Keskusele edastanud oma e-posti aadressi;
3.1.2.4 Järve Keskuse poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku.
3.1.3. Järve Keskuse õigustatud huvi alusel, nt
3.1.3.1 Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;
3.1.3.2 Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Järve Keskuse õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Järve Keskuse õigustatud huvi üles;
3.1.3.3 Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.
3.1.4. Järve Keskusele seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt
3.1.4.1 seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;
3.1.4.2 seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;
3.1.4.3 Järve Keskusele seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.
3.2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Järve Keskuse või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.
3.3. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Järve Keskus õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

4. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)
4.1. Järve Keskus kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Järve Keskus on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.
4.2. Järve Keskus kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: Silikaat Gruppi Kontserni kuuluvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, Järve Keskuse korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavate platvormide pakkujad, kodukande teenuse pakkujad jmt.
4.3. Kasutajatel on õigus nõuda Järve Keskus Kontsernilt detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes ühendust punktis 12 toodud kontaktandmetel.

5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
5.1. Järve Keskus edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Järve Keskus on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Järve Keskusel on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.
5.2. Järve Keskus edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

6. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse
6.1. Järve Keskus edastab isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui Järve Keskusel on selleks seadusest tulenev alus, eelkõige, kui adressaatriik pakub Euroopa Komisjoni vastava otsuse kohaselt isikandmetele piisavat kaitset. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab Järve Keskus sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid.

7. Isikuandmete säilitamine
7.1. Järve Keskus säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Järve Keskuse õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.
7.2. Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab Järve Keskus Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:

8. Turvalisus
8.1. Järve Keskus võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
8.2. Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.
8.3. Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt Järve Keskust teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Järve Keskus saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
8.4. Järve Keskus ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

9. Kasutaja õigused ja kohustused
9.1. Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Järve Keskuse poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

9.2. Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Järve Keskusega Põhimõtete punktis 12 toodud kontaktandmetel. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.
9.3. Järve Keskusel on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.
9.4. Järve Keskus vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Järve Keskus Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Järve Keskus vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Järve Keskus ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.
9.5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Järve Keskus kas:

9.6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:

9.7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 9.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. Järve Keskus ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:

9.8. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.
9.9. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Järve Keskuse hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Järve Keskus sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Järve Keskusele esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.
9.10. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Järve Keskust oma Isikuandmete muutumisest.
9.11. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

10. Profileerimine turunduslikel eesmärkidel
10.1. Järve Keskus Kontsern teostab Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate veebilehitsejatesse Järve Keskuse või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on teha ennustusi Kasutaja demograafiliste tunnuste (sugu, vanus) ja huvide kohta ning sellest lähtuvalt kuvada Kasutajale reklaame ja pakkumusi, mis Järve Keskuse arvates Kasutajat huvitada võiks.
10.2. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.
10.3. Järve Keskus kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib igal ajal esitada Järve Keskusele turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks Järve Keskuse poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake Järve Keskuse küpsiste kasutamise tingimusi.
10.4. Järve Keskus ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on Järve Keskusele edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil.

11. Põhimõtete muutmine
11.1. Järve Keskusel võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Järve Keskuse isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab Järve Keskus Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.

12. Kontaktandmed
12.1. Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks saab Kasutaja

Andmed edastatakse kirjalikult Kasutajale hiljemalt ühe kuu möödumisel vastava nõude esitamisest.